ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “การสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียนผ่านการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างสร้างสรรค์”

 
ประกาศ เรื่อง ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 
 
ประกาศ ผลการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
<<<ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ>>>
 
ประกาศผลคัดเลือกเรียงความ ตามโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเยาวชนสู่พลเมืองอาเซียน ประจำปี 2559
 
 
รมช.มอบประกาศเกียรติคุณแก่ศูนย์ตาดีกาประจำมัสยิดที่ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา “ตาดีกา การันตี”
รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการ ลงพื้นที่ จชต. มอบประกาศเกียรติคุณแก่ศูนย์ตาดีกาประจำมัสยิดที่ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา “ตาดีกา การันตี”

 พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในโครงการ “ตาดีกา การันตี” พร้อมด้วย นายภาณุ  อุทัยรัตน์  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  พลโท อุกฤษณ์  อากาศวิภาต  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  นายอดินันท์  ปากบารา  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมในการมอบประกาศเกียรติคุณ  โดยมี นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี   ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัวแทนจากศูนย์ตาดีกาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วม

       นโยบายการพัฒนาการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีประสิทธิภาพนั้น  เป็นการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ให้มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของสังคม จึงได้จัดทำโครงการ “ตาดีกา การันตี” เพื่อรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา ของตาดีกา ที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น ด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน และด้านความสัมพันธ์ชุมชน ยื่นความประสงค์ขอรับการประเมิน ซึ่งหลังการประเมินมีศูนย์ตาดีกา ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาศูนย์ตาดีกา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา รวมทั้งสิ้น 968 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45.88 จากจำนวนศูนย์ตาดีกาทั้งหมด จำนวน 2,110 แห่ง พร้อมนี้ได้คัดเลือกเพื่อยกระดับเป็นศูนย์ตาดีกาต้นแบบระดับอำเภอๆ ละ 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ใน 44 อำเภอ จำนวน 122 แห่ง   

สำหรับ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ อบรมคุณธรรม จริยธรรมและหลักปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามของชุมชนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้อาคารมัสยิดเป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา ภาคบังคับระดับขั้นพื้นฐาน ซึ่งใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนช่วงวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ หรือช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตามความพร้อมของชุมชน
   
Read more...
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>