ประกาศ เรื่องการรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2560
 
 
วันครู 2560 จังหวัดยะลา

วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ รองศึกษาธิการภาค 8 พร้อมด้วย นางอภิญญา แพทย์ศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 เข้าร่วมพิธีวันครู โดยมี นายวีรเชษฐ์ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติ “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์” นำผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่ง 89 วินาที เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายมาโนชญ์ บุญญานุวัตร นำสวดคำฉันท์เทิดพระเกียรติ นำนายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดยะลา อ่านสารของประธานกรรมการคุรุสภา นางสาวอรุณ เงินทอง ครูอาวุโสนอกประจำการ นำสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ทำนองสรภัญญะ นางจีรดา ปลื้มสำราญ ครูอาวุโสในประจำการ นำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ร.ท.ดิลก ศิริวัลลภ ล่ามประจำพระองค์รัชกาลที่ ๙ บรรยายพิเศษเรื่อง “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์” ในการนี้ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพบปะครูและผู้เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(5 ธันวาคม 2550) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

   

Read more...
 
ประชุมมอบนโยบายตามแนวทางโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน

วันที่ 13 มกราคม 2560 ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 ร่วมประชุมมอบนโยบายตามแนวทางโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนแก่ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษา และวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ สพป.ปัตตานี 3 อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

   

Read more...
 
การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

วันนี้ 11 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 10.30 น. พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เป็นประธานการประชุมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีนายอดินันท์ ปากบารา ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้ว่าราชการจังหวัด, หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชนและภาคธุรกิจ,คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด, หัวหน้าหน่วยงานและหัวหน้าสถานศึกษา, เจ้าหน้าที่ศูนย์ใต้ หรือศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมประมาณ 70 คนตามที่กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมการค้า การตลาด การลงทุน การจ้างงาน และการใช้วัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ ความพร้อมด้านทักษะอาชีพและภาษา เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และความเป็นอยู่ที่สงบสุข โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายในพื้นที่ อีกทั้งได้นำกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มาปรับใช้กับการวางแผนการศึกษา และให้ความสำคัญกับนโยบายประชารัฐ ซึ่งเน้นให้ประชาชน ชุมชน และประชาสังคมมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ ตลอดจนคำนึงถึงการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

    

Read more...
 
ต้อนรับ รมช.ศธ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ดร.วีระกุล อรัณยะนาค  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฎิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 8 มอบหมายให้ นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ รองศึกษาธิการภาค 8 ต้อนรับ รมช.ศธ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)  ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส

 

Read more...
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>